نمرات درس ماشین مخصوص

:: نمرات درس ماشین مخصوص

به همه ی دانشجوها کمک شده و جای هیچ گونه اعتراضی نمی باشد.

درس ماشین مخصوص

 

نمره

شماره دانشجویی

17

9311421010

17

9321421019

20

9221421004

18

9321421020

16

9228180002

17

9321421009

20

9311421002

20

9311421006

10

9228180014

20

9321421008

16

9221421023

10

9218180004

غ

9311421001

15

9221421008

14

9228180008

17

9228180004

18

9321421003

غ

9311421014

20

9221421025

17

9321421001

10

9218180010

11

9228180010

10

9311421012

16

9311421013

18

9311421005

18

9411421008

16

9321421013

19

9221421005


 

 


کارشناس ارشد برق قدرت منبع : کارشناس ارشد برق قدرتنمرات درس ماشین مخصوص
برچسب ها : ماشین مخصوص

عایق ها و فشار قوی

:: عایق ها و فشار قوی

فقط از طریق ایمیل اعتراض نمایید.

عایق ها و فشار قوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمره

شماره دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5

9311421004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5

9221421019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

9221421004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

9221421016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

9221421007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

9311421002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

9221421013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

9211421031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

9221421001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : کارشناس ارشد برق قدرتعایق ها و فشار قوی
برچسب ها :

آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي ( کارشناسی)

:: آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي ( کارشناسی)

فقط از طریق ایمیل اعتراض نمایید.

 

آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي ( کارشناسی)

 

 

شماره دانشجویی

نمره

 

9321421020

19

 

9321421014

13

 

9321421009

20

 

9321421006

18

 

9311421001

13

 

9321421003

14

 

9221421025

16

 

9311421005

16

 

9221421015

13

 

9321421013

16

 

 

 

 

 

       

کارشناس ارشد برق قدرت منبع : کارشناس ارشد برق قدرتآزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي ( کارشناسی)
برچسب ها : الکتريکي کارشناسی

آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي (1)

:: آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي (1)

 

 

 فقط از طریق ایمیل اعتراض نمایید.

آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي(١)

شماره  دانشجویی

نمره

 

9318180003

غ

 

9328180003

غ

 

9318180001

13

 

9218180050

غ

 

9318180012

غ

 

9328180001

13

 

9228180012

10

 

9218180054

10

 

9318180006

12

 

9228180014

20

 

9218180004

10

 

9228180011

13

 

9228180008

13

 

9228180004

12

 

9318180013

13

 

9318180008

15

 

9318180007

17

 

9228180007

10

 

9328180002

غ

 

9328180007

13

 

 


کارشناس ارشد برق قدرت منبع : کارشناس ارشد برق قدرتآزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي (1)
برچسب ها : ماشينهاي الکتريکي ,آزمايشگاه ماشينهاي ,آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي